Omgekeerd inzamelen

Het college van B & W wil in heel Hengelo vanaf 2018 omgekeerd gaan inzamelen. Dat betekent dat alleen grondstoffen zoals plastic, papier en blik nog gratis aan huis worden opgehaald en dat inwoners, restafval (nu in grijze Otto) zelf moeten wegbrengen naar ondergrondse containers.

Sinds de invoering van Diftar, waarbij per lediging van de Otto, betaald moet worden is de hoeveelheid afval sterk gedaald (van 240 naar 158 kilo pp). Het college en de regering willen dat aantal kilo’s nog veel naar omlaag brengen. Men verwacht niet dat dit lukt met het huidige beleid. Daarom kiest men voor het zogenaamde omgekeerd inzamelen; het afval wordt niet meer gehaald, maar je moet het zelf wegbrengen naar een milieuplein in de buurt.

Met ingang van januari 2016 kunnen bewoners die dat willen alvast een zogenaamde grondstoffencontainer krijgen. Dat is een grote Otto (240 liter) met een oranje klep waar de inwoners grondstoffen zoals plastic, drankenkartons én blik in kunnen gooien. De plastic zak wordt dan niet meer opgehaald.

De grijze en groene (gft) containers blijven vooralsnog gewoon in gebruik en worden om de week geleegd, daarvoor moet, net zoals nu, worden betaald. De oranje grondstoffencontainer wordt één keer in de vier weken GRATIS geleegd. Zelf wegbrengen mag ook, de oranje container kan geweigerd worden.

Vanaf 1 januari 2018 zijn alle inwoners van Hengelo aangesloten op een ondergrondse container en wordt de grijze container niet meer geleegd.


-update 23-03-2017-

Commotie in ‘de stad’

Er heerst in ‘de stad’ onrust over omgekeerd inzamelen. Er zijn bewoners die via social media stellen, dat omgekeerd inzamelen niet rechtmatig is en in strijd met de wet. Beckum.nl heeft daarover navraag gedaan bij de gemeente en daaruit blijkt, dat omgekeerd inzamelen past in de wetgeving. In Beckum en Oele wordt sinds januari 2017, zonder grote problemen, omgekeerd ingezameld.

Hieronder de reactie van de gemeente Hengelo:
“De nieuwe manier van inzamelen is rechtmatig. Het is gemeenten op basis van artikel 10.26 Wet milieubeheer toegestaan om deze wijze van afvalinzameling te hanteren. Hiervoor verwijzen we naar artikel 10.26 uit de Wet milieubeheer.

De regeling met betrekking tot afstanden (de 75 meter regel, waarbij gemeenten verplicht waren het restafval op maximaal 75 meter van een perceel op te halen) is op 26 november 2008 vervallen. Gemeenten hebben sindsdien beleidsvrijheid hier lokaal invulling aan te geven. De gemeenteraad van Hengelo heeft op 1 juli 2015 besloten dat de manier van inzameling verandert. De raad vindt dat deze manier van omgaan met afval en grondstoffen voor dit moment het meest ideale inzamelscenario is voor de gemeente Hengelo. De inzamelmethode, het zogenaamde omgekeerd inzamelen, wordt al door meerdere gemeenten in Nederland toegepast.”

Waarvan akte.

MENU