21 maart Gemeenteraad verkiezing: de fracties over Beckum/Oele

Vanuit Beckum.nl, de website van en voor Beckum, hebben we de fracties van de gemeente Hengelo gevraagd om hun visie en plannen voor Beckum. Hoe gaan ze, samen met Beckum, de leefbaarheid in ons dorp en omgeving verbeteren… want er is wel iets aan de hand… lees hieronder het bericht:


Geachte gemeenteraadsfractie,

Op dit moment maakt men zich in Beckum ernstig zorgen over de leefbaarheid van het dorp. De stemming in en rond Beckum op dit moment: “vooral op het gebied van aanwas zien we een dramatische daling. Deze daling is voornamelijk te wijten aan het ontbreken van een gemeentelijke dorpsvisie, wat is de gemeente van plan met Beckum? Er is geen gemeentelijk plan voor ons dorp en veelal wordt er gewezen op onze ‘schouders-eronder’ mentaliteit en het Dorpsplan (wat vooral een burgerinitiatief is). Van daadkracht vanuit Hengelo is geen sprake. Al jarenlang wordt er geen betaalbare starterswoning gebouwd, laat staan dat er door de gemeente initiatieven worden genomen op dat gebied. De leefbaarheid van onze verenigingen vraagt om aanwas en voor aanwas zijn o.a. betaalbare starterswoningen nodig. Geen plan is geen bouw, geen bouw is geen aanwas.”

Een paar feiten: de lagere school klassen zijn, in vergelijking met het begin van deze eeuw, bijna gehalveerd. TVO voetbal heeft sinds 1999, jaarlijks minder dan 11 jeugd-aanmeldingen, voor TVO handbal en volleybal geldt hetzelfde.
Bij veel zaken wordt de gemeentelijke ‘wijk- of verenigingsmeetlat’ gehanteerd; kunstgras voor TVO als voorbeeld (40% kostendekkende huur betekent een contributieverhoging van 50 euro per spelend lid per jaar!). Als er op deze manier naar het dorp en haar verenigingen wordt gekeken, zal er nooit iets haalbaar zijn voor het dorp en haar verenigingen.

Beckum is een dorp en beslaat qua oppervlakte samen met Oele, ongeveer 25% van de totale oppervlakte van de gemeente Hengelo. Beckum ligt op minimaal 5 km afstand van elke andere kern en hoort met haar 1.000 inwoners bij een gemeente van 80.000 inwoners. Logisch dat in deze situatie uw focus op het grote dorp Hengelo ligt en niet op het enige kerkdorp Beckum, maar daarmee staat de leefbaarheid in Beckum al jaren onder druk.

Graag publiceren we uw mening op Beckum.nl. Wat is uw visie op en welke concrete plannen heeft u voor Beckum? U krijgt van ons het podium. Wilt u ons daarom aangeven wat uw partij in het verkiezingsprogramma 2018 specifiek gaat opnemen over Beckum.

KLIK HIER VOOR DE REACTIES

De reacties van de fracties worden hieronder in volgorde van binnenkomst geplaatst.


Woensdag 4 oktober 2017, reactie van de VVD (Onno Fiechter, fractievoorzitter):
“Dank voor de mail. Morgenavond stellen wij het verkiezingsprogramma voor de VVD vast. Tot die tijd is het nog vertrouwelijk wat er in het programma komt te staan. Ik kan al wel aangeven dat daar zeker aandacht wordt besteed aan Beckum, Oele en het buitengebied. Zodra het is vastgesteld zal ik er voor zorgen dat jullie een exemplaar krijgen.
Ik begrijp ook de zorgen die er zijn in Beckum. Naast het verkiezingsprogramma ben ik graag bereid om een keer langs te komen om over de problematiek te spreken.”

Dit staat er in het verkiezingsprogramma van de VVD:
“Beckum en Oele zijn twee prachtige delen van onze gemeente en verdienen een aparte vermelding in ons programma. Dit geldt ook voor de vele agrariërs en andere plattelandsondernemers. We erkennen dat zij andere behoeften hebben dan het stedelijke gebied van Hengelo en zij kennen een rijke historie. De VVD Hengelo wil naast alle plannen in dit programma voor deze delen van onze gemeente vooral de ruimte bieden om zichzelf te kunnen zijn en blijven. Dat betekent ruimte aan onze agrariërs en andere plattelandsondernemers. Beckum en Oele moeten voor haar eigen inwoners voldoende woonruimte kunnen blijven bieden, voor alle leeftijdsgroepen, en een goed en bereikbaar niveau van faciliteiten hebben.”


Woensdag 4 oktober 2017, reactie van Bert van Veen (zelfstandige zetel)
“Beckum en Oele gaan mij zeer aan het hart en zouden veel meer aandacht moeten krijgen. Ik betwijfel echter of mijn mening er in dit verband toe doet omdat ik na deze periode stop met mijn werk als raadslid. Ik richt niet zelf een partij op en ga ook niet bij een andere politieke partij op de lijst.
Misschien is het een goed idee dat er een lijst Oele of een lijst Beckum komt. Als het dan lukt om in de gemeenteraad te komen, bent u in ieder geval verzekerd van een stem voor het prachtige Beckum en Oele. Die stem is het namelijk zeker waard. Ik hoop dat de andere politieke partijen u wel kunnen helpen en met stevige ambities voor Beckum en Oele komen.”


Donderdag 5 oktober: reactie van Leo Janssen, Lokaal Hengelo
“Wat betreft de leefbaarheid van Beckum/Oele, daar hebben wij in ons concept verkiezingsprogramma 2018-2022 extra aandacht aan besteed. Het definitieve verkiezingsprogramma zal het einde van het jaar op een bijzondere manier en locatie aan de leden worden voorgelegd. U zult daarvan op de hoogte worden gesteld. Om toch al een tipje van de (verkiezingsprogramma)sluier op te lichten, wij zullen veel aandacht besteden aan de leefbaarheid en democratische besluitvorming in Hengelo en daarbij ook aangeven hoe wij dat zien in Beckum/Oele. Zoals het nu gaat, gaat het zeker niet goed en dat telt voor een groot gedeelte van Hengelo. Hengelo telt 73 wijken, buurten en het kerkdorp Beckum. In de wijken, buurten en het kerkdorp moeten de inwoners zich prettig voelen en mee kunnen beslissen hoe hun wijk, buurt of kerkdorp eruit komt te zien. Dat betekent zeker ook dat in Beckum meer woningbouw en dan vooral starterswoningen moeten komen. Dit voor de broodnodige nieuwe aanwas zodat o.a. ook het actieve verenigingsleven in Beckum/Oele levensvatbaar zal blijven. LokaalHengelo hecht veel waarde aan goed functionerende wijkraden, dat geldt zeker ook voor de dorpsraad Beckum/Oele! Deze moeten het hart zijn van de samenleving. Wij hebben daar ideeën over welke de leden nog in de Algemene Ledenvergadering (ALV) moeten goedkeuren.

Kortom wij kunnen u toezeggen dat LokaalHengelo uw zorgen onderschrijft en daar met concrete plannen in ons verkiezingsprogramma 2018-2022, op terug zullen komen. U wordt daarvan op de hoogte gesteld. U kunt op ons rekenen, kunnen wij ook rekenen op Beckum/Oele om dat te realiseren? 21 maart 2018 heeft U het voor het zeggen!

Dit zegt LokaalHengelo in het verkiezingsprogramma:
*”Voor behoud en uitbreiding van betaalbare huur, koop en starterswoningen (o.a. Beckum).”
*”Uitbreidingsmogelijkheden – in overeenstemming met de natuurlijke groei – in Beckum (starterswoningen) en wijken waar dat mogelijk is; ook voor ouderen en jonge gezinnen, zodat deze reële kansen krijgen om in Hengelo te blijven wonen. “


Woensdag 10 januari: reactie van Wieger Mulder, Burgerbelangen Hengelo
“Beckum en Oele zijn zelfstandige dorpen binnen de gemeente. We streven er naar het eigen karakter van deze beide dorpen maximaal te behouden. Dat betekent dat we de voorzieningen die daar zijn zullen blijven koesteren. Wij zetten in op uitvoering van het Dorpsplan. BurgerBelangen pleit voor het opnemen van kleinschalige nieuwbouwplannen in Beckum in de Woonvisie 2016-2026. Daarnaast vinden wij dat Beckum als dorp moet worden behandeld, niet als wijk zoals vermeld in de Woonvisie 2016-2026. Ook de uitrol van glasvezel is voor de aantrekkelijkheid op termijn van levensbelang. Dit geldt overigens voor het hele buitengebied van de gemeente Hengelo.”


Dit staat in het programma van de SP:
“Standpunt 8/10: Breed pakket van voorzieningen in de wijken en Beckum….
……Voldoende betaalbare, sociale woningen (ook in Beckum)……

Beckum en Oele zijn bijzondere kernen binnen onze gemeente. Voor Beckum vinden we dezelfde leefbaarheidsvoorzieningen van belang als voor onze wijken gelden. De leefbaarheid van Beckum staat door demografische ontwikkelingen (ontgroening, vergrijzing) onder druk. Deze ontwikkeling wordt niet simpel gekeerd door enkele huizen te bouwen. Realistisch kijken naar wat nodig is voor een leefbare dorpskern.

Wij zijn voor een goede spreiding van verschillende woontypen over de wijken, zodat bewoners die een grotere woning willen, kunnen verhuizen binnen de eigen wijk. Dit levert een bijdrage aan een evenwichtige sociale structuur. Om een goed evenwicht te krijgen in het woningaanbod geeft de SP bij bouwprojecten binnen de bebouwde kom sociale verhuurders voorrang op projectontwikkelaars en
vastgoedbedrijven. Dat geldt ook voor Beckum waar jonge starters die uit het dorp afkomstig zijn door het niet beschikbaar zijn van goedkope woningen het dorp dreigen te verlaten.”


Dit zegt D66:
“D66 wil dat de gemeente Hengelo meer de focus legt op het ondersteunen van initiatieven in de kernen Beckum en Oele, waar de leefbaarheid vanwege de kleinschaligheid van de voorzieningen al extra kwetsbaar is.”


Dit zegt GroenLinks:
“Behalve Hengelo kent de gemeente nog een kern: Beckum (en Oele). De voorzieningen in Beckum komen, zoals in alle kleine kernen in Nederland, steeds meer onder druk te staan. Beckum wil graag met de gemeente tot een visie voor de toekomst komen. GroenLinks is het daar
van harte mee eens en vindt dat de gemeente serieus met Beckum moet kijken naar de mogelijkheden. “


ChristenUnie: in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie komt Beckum niet voor.


Dit zegt het CDA: “Beckum: Beckum en Oele hebben een nieuw dorpsplan en dat plan ondersteunen we van
harte. Ons dorpshart verdient aandacht voor de leefbaarheid, met name nieuwe woningen voor jongeren. Het Proggiehoes is een belangrijk ankerpunt, mogelijk gemaakt door de inwoners van Beckum zelf. We vinden het belangrijk dat zij een steun in de rug krijgen als dat nodig is.”


Democratisch Forum Hengelo schrijft in haar verkiezingsprogramma:
“Inzet op veel meer woningbouw dan opgenomen is in de woonvisie voor Beckum en Oele. Om een leefbare samenleving te houden zijn betaalbare woningen nodig voor jonge gezinnen om scholen, sportverenigingen en andere sociale activiteiten te behouden. Jarenlang is dit door vorige colleges ‘beloofd’ en zijn inwoners aan het lijntje gehouden. Nu tijd voor actie en verdriedubbeling van de woningbouw ten opzichte van de aantallen genoemd in de woonvisie.”


MENU