Brede school

De Bieb op school is een goed draaiende faciliteit, mede door de inzet van vrijwilligers zijn er ruime openingstijden en kunnen we stellen dat het een verbetering is ten opzichte van de bibliobus. Voor de leesbevordering van de schoolgaande kinderen is het een enorme impuls.

Vorig schooljaar is in het voormalig kleuterlokaal de samenwerking met ’t Kindercentrum.nl van start gegaan. Er is voor- en naschoolse opvang van 14.30 uur tot 18.00 uur voor de kinderen van onze basisschool. De samenwerking tussen de buitenschoolse opvang en school begint vorm te krijgen. Er is, na een ouderraadpleging, gekozen voor invoering van het continurooster.

Ook is al een goede samenwerking tussen school en peuterspeelzaal ’t Bisonneke, waarin de school bij bijzonderheden vooraf geïnformeerd wordt over kinderen die bij de peuterspeelzaal opgevangen worden. Ook komt de Intern Begeleider van school in goed overleg af en toe observeren in aanloop naar de basisschool toe. Daarnaast krijgt de school bij de overgang naar de basisschool toe de overdracht op papier.

Het is de bedoeling om toe te werken naar een Integraal Kind Centrum (IKC). Een IKC is een basisvoorziening voor alle kinderen van 0-12 jaar. Er is sprake van een gezamenlijke pedagogische en educatieve visie en er is een aansturing op het geheel. Het IKC bestaat minimaal uit basisonderwijs en kinderopvang/ peuterspeelzaal, die dicht bij elkaar liggen en mogelijk gezamenlijke locaties kennen. Binnen het IKC wordt een doorlopende leerlijn gerealiseerd van 0-12 jaar en is er sprake van een lijn in zorg, afstemming en communicatie met ouders/verzorgers, kinderen in Beckum en omgeving. De kinderen worden in het IKC uitgedaagd zich breed te ontwikkelen.
De ontwikkeling naar het IKC zal nog enige tijd in beslag nemen.

Dit schooljaar is de school van start gegaan met een integrale aanpak om een positief, veilig pedagogisch klimaat te creëren. Het trainingsprogramma voor de medewerkers heet PBS (Positive Behavior Support). Er is overleg met omni TVO over gezamenlijke belangen en positief gedrag stimuleren. Bij die samenspraak worden ook ouders betrokken.

Nadat de samenwerking tussen kinderopvang, school en bibliotheek gerealiseerd was, heeft de werkgroep brede school een sluimerend bestaan. De overige zaken zijn sterk onderwijsinhoudelijk en niet (minder) relevant voor de werkgroep.

Robert Wolters, directeur.
Naar de site van de Bleek; klik hier

MENU