De entree van het dorp

Beckum krijgt een nieuwe entree aan de noordzijde van het dorp. Met het ontwerp dat nu op tafel ligt, geeft de werkgroep N739, onderdeel van het Dorpsplan+, invulling aan de opdracht om de openbare ruimte rond de entree van het dorp te verbeteren.

De rode draad van het totaalontwerp is het realiseren van een markante entree die past bij het dorp en het omringende landschap. Er is nu een ontwerp dat aansluit op de doelstelling en de opdracht. Namelijk een entree die je welkom heet en die op je netvlies blijft staan als je er door rijdt. Een entree die ons dorp ‘verkoopt’, waar wij trots op kunnen zijn en die de verkeersdeelnemers eraan herinnert dat ze onze leefomgeving binnenrijden.

739-totaalArtist impression totaalbeeld, Robert Morsink

Ontwerp
In het huidige ontwerp worden materialen gebruikt die passen bij de omgeving. De stijl en het ontwerp refereren aan het ‘oude Beckum’ alsof de entree ooit daar was en de karrensporen via die route liepen. De toren in het ontwerp komt te staan op het noordelijke grasperceel tussen de Beckumerkerkweg, het fietspad van de Haaksbergerstraat en de Wolfkaterweg. Vanuit alle windrichtingen is de toren straks te zien en gaat daarmee een markant herkenningspunt van ons dorp vormen. In de tuin van New Kings Wok en Beckum Palace wordt de groeninrichting aangepakt, aansluitend bij het landschap. In de openbare ruimte van de tuin komt een bord met ‘welkom in Beckum’. Dit bord en de toren krijgen dezelfde uitstraling en staan in lijn met elkaar, de oude Wolfkaterwegloop markerend.

In samenwerking met Robert Morsink zijn er meerdere ontwerpen gemaakt, die zijn besproken met de betrokkenen in de werkgroep, de gemeente Hengelo en de provincie Overijssel. Belangrijke aspecten hierbij waren veiligheid, zichtlijnen en infrastructurele consequenties. Samen met de gemeente en de provincie is het uiteindelijke ontwerp tot stand gekomen, dat nu verder wordt uitgewerkt. Dat we over details nog verduidelijkende afspraken moeten maken staat vast, maar dat zal geen belemmering zijn voor het huidige ontwerp. Mark Wijlens werkt het bouwplan in detail uit, de herinrichting van het openbaar groen is opgezet door Ronnie Tijhuis. Hij adviseert welke begroeiing past bij onder andere het aanzicht en de verwachte aanleg- en onderhoudswensen.

739-bordArtist impression bord, Robert Morsink

Win-win
In het plan en de uitvoering moet onderscheid worden gemaakt in openbare ruimte en privéterrein. Niemand zal ontkennen dat het aanzicht weinig aansprekend is wanneer we ons dorp vanuit Hengelo binnen rijden. Maar een deel van het aangezicht valt buiten de opdracht van de werkgroep omdat het hier niet de openbare ruimte betreft. Met die uitdaging is de werkgroep aan de slag gegaan en daarom is al vroegtijdig contact gezocht met Maykel Mirza, eigenaar van Beckum Palace. Het verbeteren van de entree vraagt namelijk om een integrale en gezamenlijke aanpak.

Tijdens de frequente gesprekken met Mirza is aan de orde geweest hoe de buitenkant van het pand wordt ervaren en zijn verbeteringen besproken. Inmiddels worden de buitenmuren geschilderd en heeft Mirza aangegeven de aan de zuidzijde van het pand muurplaten worden bevestigd om het aanzien te verbeteren. De tuin aan de noordzijde, tegen de rotonde aan, wordt mee genomen in het verbeterplan voor de entree in de openbare ruimte. Doel is om de verbeteringen in de openbare ruimte te laten aansluiten op de tuin van de eigenaar. Daarmee ontstaat één geheel dat het totale aanzien toch een beter resultaat zal geeft.

Financiën en opbrengst kerstmarkt
Een nieuwe entree bedenken kost tijd. En dan is er nog de uitvoering en de vraag hoe dit betaald gaat worden. Er is inmiddels een provinciale subsidie toegezegd, die wordt aangevuld met de opbrengst van de kerstmarkt. De nieuwe entree is, naast Beckum 750 jaar, namelijk het doel dat mag rekenen op een bijdrage van de werkgroep kerstmarkt. Hiervoor zijn wij de organisatie zeer erkentelijk. Bovendien zijn Beckumers tijdens de kerstmarkt in de gelegenheid gesteld letterlijk én figuurlijk een steentje bij te dragen aan de realisatie. Als individu, namens de familie of om een bijzondere relatie vast te leggen kon men namelijk een Beckumersteen à twintig euro kopen. De tegenprestatie voor deze bijdrage wordt geleverd tijdens de realisatie van de entree. Vanwege het overweldigende succes komt de werkgroep dit jaar via de BBB en de facebookpagina Beckum.nl met een verlenging van deze actie.

Andere vormen van ondersteuning kunnen ook in natura worden gedaan. Daarbij valt te denken aan het schenken van de materialen of grondstoffen, diensten en kennis. Ook het aspect financiën vraagt een gerichte ondersteuning. Daarom is de werkgroep blij met de ondersteuning van Marco Ottink. Hij coördineert de inkomsten en uitgaven en adviseert op welke wijze we middelen kunnen verkrijgen.
Dat het plan goed wordt ontvangen blijkt ook uit spontane reacties waarbij men bereid is geld te schenken. Het is nog te prematuur om namen te noemen, maar er zijn diverse initiatieven om het plan realiseerbaar te maken. We houden u hiervan op de hoogte.

Projectgroep
De werkgroep heeft afgelopen periode veel tijd besteed aan verkenningen, het ontwerpen van diverse opties en contacten met de gemeente en de provincie. De huidige fase zal meer gerichte expertise vragen. Naar aanleiding van de presentatie van het plan aan de Ondernemersvereniging Beckum en Oele hebben diverse deskundigen zich gemeld om inbreng te leveren. De huidige deelnemers aan dit plan maken deel uit van het uitvoeringsteam en dragen zorg voor de uitvoering van het plan.

739-torenArtist impression toren, Robert Morsink

Meer informatie
De werkgroep N739 is onderdeel van het Dorpsplan+, dat is ontstaan vanuit de oorspronkelijke vraag van de inwoners van Beckum. De opdrachten van de diverse werkgroepen, zoals het herinrichten van de openbare ruimte rond de entree van Beckum, komt daarmee voort uit de wensen en ideeën van de inwoners. Het is daarom vanzelfsprekend dat er regelmatig contact is met de inwoners over het plan. Dat het ontwerp dat nu op tafel ligt goed wordt ontvangen, blijkt wel uit de reacties tijdens eerdere presentaties in juni 2015 bij Het Wapen van Beckum en tijdens de kerstmarkt 2015. Toch willen we het volledige plan nog een keer presenteren. Eind januari zijn alle plannen naar verwachting concreet en hebben we zicht op het tijdsplan. Zodra dat bekend is nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst, waarbij we u in detail over het ontwerp en de voortgang kunnen vertellen. Uiteindelijk gaat het hier om een plan van en voor iedereen.

MENU