Kleinschalige woningbouw

25 november 2016 – Beckum mag weer bouwen
Bericht uit Tubantia

Het gemeentebestuur heeft het licht op groen gezet voor de bouw van tien starterswoningen in Beckum. Nu de locatie nog.
De gemeenteraad heeft deze week de Woonvisie aangenomen. Onderdeel daarvan is het woningbouwprogramma voor de komende tien jaar. In de oorspronkelijke versie werden daarin geen concrete aantallen voor Beckum genoemd, maar op aandringen van de Dorpsraad is alsog een aantal van tien starterswoningen opgenomen in het programma.
„Het is een beginnetje”, zegt Eric Groothuis van de werkgroep kleinschalige woningbouw van de Dorpsraad. Hij heeft het zelf al eens uitgerekend. Beckum telt nu nog 1.150 inwoners. Als er niet bijgebouwd wordt, dan zou dat komende tien jaar door vergrijzing en ‘verdunning’ (kleinere gezinnen, meer alleenstaanden) teruglopen tot 950. Om het aantal inwoners en daarmee het voorzieningenniveau en de leefbaarheid op peil te houden moeten er volgens Groothuis in de komende tien jaar zeker 50 tot 75 woningen bij komen.

Eerste stap

Het college van B en W noemt de toevoeging van tien starterswoningen in Beckum aan het woningbouwprogramma ‘een eerste stap’. Volgens het college is er in de toekomst met name behoefte aan aangepaste woningen voor ouderen. Volgens Groothuis heeft wethouder Marcel Elferink al toegezegd dat er ruimte is voor vervolgplannen voor de bouw van extra woningen.
De locatie voor de starterswoningen staat nog niet vast. Maar de voorkeur van de werkgroep kleinschalige woningbouw gaat uit naar de voormalige supermarkt aan de Beckumerschoolweg en het aangrenzende schapenweitje. De oude supermarkt, die in 2005 de deuren sloot, zou dan gesloopt moeten worden. De werkgroep is hierover al enige tijd in overleg

Status nov 2015:
Het enthousiasme van de belangstellenden voor het bouwen in Beckum wordt danig op de proef gesteld door REGELS die voortkomen uit de ‘Ladder van Duurzame Verstedelijking‘. Transformatie van gebouwen en locaties staat voorop. Initiatieven op basis van een zgn Collectief Particulier Opdrachtgeversschap (CPO) biedt kansen locaties te ontwikkelen.

Een transformatie onderzoek houdt in dat de haalbaarheid van het bewoonbaar maken van reeds bestaande locaties, eerst moet worden onderzocht. De locaties waar het om gaat:

2schoot

3kerk

7proggie

Belangstellenden kunnen voor 1 december aangeven of ze oren hebben naar het transformeren van in eerste instantie de voormalige supermarktlocatie Schoot. Aanmelden kan per mail bij Eric Groothuis, lid van de werkgroep Kleinschalige Woningbouw. Voor de kerk en ’t Proggiehoes is men in gesprek met de kerk.

Pas nadat transformatie is onderzocht kan er gekeken naar zogenaamde ‘inbreidingslocaties’ binnen het dorp. Uitbreiding is in eerste instantie niet aan de orde.


Status van maart 2015:
We kunnen melden dat we nu 20 formulieren hebben ontvangen. Dit is al een bemoedigend aantal om straks te starten met een aantal ontwikkelingen in en rond Beckum en Oele.

In de enquête van destijds is er een grotere belangstelling getoond (71) en dat zien nu we nog onvoldoende terug in het aantal aanmeldingen. Ook als je denkt pas wat later te willen bouwen kun je je nu wel inschrijven, geef dit dan gewoon aan op het formulier. Ook is het niet de bedoeling gelijk alle ontwikkelingen gelijktijdig op te starten maar dit gefaseerd te doen.

Ondertussen vinden er gesprekken plaats met o.a. grond- en gebouweigenaren om de mogelijkheden te onderzoeken van grondverwerving en transformatie van gebouwen. We kunnen melden dat alle benaderde personen en instanties positief tegenover de ontwikkelingen staan en zich in beginsel bereid hebben verklaard de ontwikkelingen te steunen. Hiervoor alvast onze dank.

Om te gaan wonen in Beckum en Oele biedt ons dorp vele positieve perspectieven:

  • Dicht bij de grote steden in Twente, werk en alle scholen en opleidingen relatief dichtbij;
  • Omgeven door prachtige natuur van voornamelijk landgoed Twickel;
  • Een hechte dorpsgemeenschap waar het noaberschap nog in tel is;
  • Een actieve dorpsgemeenschap met een levendig verenigingsleven.

Door het toevoegen van woningen in Beckum en Oele krijgen we niet meer inwoners. Dit klinkt tegenstrijdig maar toch is dit zo. In onze maatschappij kennen we een zgn. verdunning ofwel het gemiddeld aantal mensen dat in een woning woont, wordt steeds lager. Dit komt enerzijds door de vergrijzing en anderzijds door een toename van het aantal singles, o.a. vrijgezellen en gescheiden ouders. Ook voor deze doelgroep zullen we aandacht moeten hebben.

Belangstellenden die zich hebben ingeschreven worden uitgenodigd voor een voorlichtingsavond om met elkaar vast te stellen welke koers we met z’n allen willen bewandelen en het BOUWEN in BECKUM / OELE mogelijk te maken.

Werkgroep Kleinschalige Woningbouw,
Eric, Kevin, Mark en Robert.

Rapport
Het Oversticht is in 2014 gevraagd te onderzoeken wat de kwaliteiten en identiteit zijn van het dorp en het omringende landschap. Daarnaast geeft Het Oversticht advies over mogelijke locaties die passend zouden kunnen zijn voor kleinschalige woningbouw en advies over passende bouw. 
Diverse locaties zijn aangegeven op een kaart en onderverdeeld in categorieën. Bij de locaties wordt een toelichting gegeven waarom het geschikt is en hoe er gebouwd zou kunnen worden. Het bepalen van de locaties is in deze studie onafhankelijk van het ruimtelijk beleid van de gemeente gedaan. Het project wordt gefinancierd door de Provincie Overijssel en de gemeente Hengelo.
Klik hier voor het rapport.

MENU