Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen

4 juli 2018

Keuze voor combinatie van voorzieningen

Op woensdag 4 juli is de tweede grote avond voor inwoners en verenigingen van Beckum, Oele en Stepelo gehouden. Ging het in januari nog om de vraag welke functies we over 20 jaar nodig hebben om de gemeenschap levend te houden. Nu was het de beurt aan de gebouwen.

Vier gebouwen zijn beschikbaar en aan de hand van doelen en uitgangspunten zijn de volgende mogelijke scenario’s voorgelegd.
• Scenario 1: Alles laten zoals het is
• Scenario 2: Optimaliseren
• Scenario 3: Geertman plus
• Scenario 4: Kerk in de steigers, met extra functies
• Scenario 5: Nieuwe MultiFunctionele Accommodatie

Een volle zaal met zowel jongeren als senioren hebben individueel hun positieve en negatieve kanten van elk scenario op papier geschreven. Daarna konden stickers met de voorkeur worden geplakt. Uitkomst is dat twee scenario’s met kop en schouders boven de anderen uitsteken. Scenario 4: Kerk in de Steigers en scenario 5: Nieuwe Multifunctionel Accommodatie worden verder uitgewerkt.

Scenario vier houdt in dat alle functies, te weten sport, cultuur & bezinning, onderwijs en ontmoeting worden ondergebracht in of aan het kerkgebouw. Alle overige gebouwen zullen worden herontwikkeld en/of verkocht.
Scenario vijf betekent een geheel nieuwe accommodatie waarin alle eerder genoemde functies worden ondergebracht. Alle huidige gebouwen worden in dat scenario herontwikkeld en/of verkocht.
Voordelen zijn het bijeen brengen van de gemeenschap, een centrale locatie in het centrum van Beckum en voordelen voor beheer en exploitatie. De Kerk kreeg de meeste stemmen, maar naar verhouding stemden de jongeren meer voor een compleet nieuwe accommodatie. Duidelijk is ook dat bijna niemand alle vier gebouwen wil behouden om alle gemeenschapsfuncties onderdak te bieden. Behoud van alle vier gebouwen zorgt voor versnippering en is bovendien niet duurzaam en niet te dragen. Dat neemt niet weg dat men het beeldbepalende van ’t Proggiehoes en Kerk, belangrijk vindt, zij het met een (deels) andere invulling.

Komende tijd wordt een advies aan de stuurgroep geschreven, met daarbij aandacht voor ruimte, financiën en ook organisatie/beheer, met wellicht mogelijkheden voor een Stichting Beckum.
We danken alle aanwezigen van 4 juli hartelijk voor hun meedenken. De werkgroep TBG voelt zich gesteund in de visie voor de langere termijn en wil dit graag via de stuurgroep van het Dorpsplan, koppelen aan de kansen voor woningbouw in Beckum.


24 januari 2018

“Velen denken mee over de toekomst van de gemeenschapsgebouwen van Beckum”

Op een aantal avonden wil de werkgroep TGB, die onder de Dorpsplan 2017-2020 in het leven is geroepen, onze eigen burgers en andere belanghebbenden in het proces betrekken en van gedachten wisselen.

Op woensdag 24 januari werd de eerste meedenkbijeenkomst gehouden voor alle inwoners van Beckum, Oele en Stepelo. Doel was na te denken over de langere termijn en hoe onze gemeenschap zich ontwikkelt of zich wil ontwikkelen, zodat de leefbaarheid en vitaliteit behouden blijven: welke functies hebben we dan in Beckum nodig?

In een volle zaal werd allereerst geluisterd naar Paul ter Bekke, die de aftrap deed. Daarna kwamen Tom Jannink aan het woord die de aanleiding en het planproces uitlegde en ook is ingegaan over hoe het nu gaat met de vier gebouwen; ’t Proggiehoes, Kerk, Spelzaal ‘t Geertman en basisschool de Bleek.
Het vijfde gebouw in onze parochie, De Schole in Oele, is vitaal en bedient Oele nu en in de toekomst al op een goede wijze.
Richard ter Avest vertelde over toekomstige ontwikkelingen en wat de kwaliteiten zijn om in dorpen als Beckum te blijven of komen wonen.

In de sessie daarna hebben 4 groepen zich gebogen over de vraagzijde: welk dorp willen we over 15 jaar zijn? Aan welke functies en voorzieningen is dan behoefte? En een derde vraag: welke functies zijn te combineren in een accommodatie?
Er kwamen talrijke ideeën naar voren en het blijkt dat Beckum al heel veel voorzieningen heeft. De functies werden ingedeeld in: zorg, sport, cultuur, horeca, onderwijs en overige functies. Ook kwamen nog niet bestaande activiteiten of ontmoetingsplekken naar voren.

Als slotvraag is gesproken over het sentiment rond de verschillende gebouwen. Daarbij is ingezoomd op het Proggiehoes en de kerk. Er is gevraagd naar zowel de functie van het gebouw als naar het gebouw an sich. Iedereen was hierin erg eensgezind. Het proggiehoes hoeft niet per se als dorpshuis in gebruik te blijven. Deze functie mag ook elders worden ondergebracht. Wel stelt de meerderheid het op prijs, wanneer bij eventuele herontwikkeling de huidige vorm en uitstraling behouden blijft. Ieder was het erover eens dat de kerk als gebouw behouden moet worden voor Beckum. Dat mag eventueel met een verbrede functie. Mooi zou zijn wanneer hierin ruimte blijft voor bezinning.

Uit de zaal kwamen positieve reacties, men vond het een waardevolle avond en dat de neuzen één kant op wijzen: een prima resultaat!

De werkgroep gaat nu met de resultaten aan de slag en zullen ook de aanbodzijde (de stenen, de gebouwen) inventariseren en analyseren.

Het aantal jongeren op deze avond was beperkt. Jammer, aangezien zij de toekomst zijn. Er wordt alsnog een afspraak gemaakt om hun ideeën te horen.

We danken iedereen voor het meedenken en willen onze resultaten op een tweede bijeenkomst op woensdag 12 juni 2018 met de dorpsgemeenschap delen.

Klik hier voor de presentatie, die op 24 januari is gegeven.

MENU