Dorpsplan – woningbouw; wat vinden de fracties?

September/oktober 2016 – Vanuit Beckum.nl is aan alle 11 fracties in de Gemeenteraad per mail de volgende vraag gesteld:

Hoe hard gaat uw partij zich maken voor het realiseren van kleinschalige woningbouw voor 2020 in Beckum?

Niet gereageerd hebben:
SP (7 zetels)
PvdA (4 zetels)
Groen Links (1 zetel)
Lijst Horsthuis (1 zetel)
De reacties van de fracties die wél reageerden zijn hieronder neergezet op volgorde van binnenkomst:


1: BurgerBelangen pleit voor nieuwbouw in Beckum

bb1bb2

René Spenkelink, BurgerBelangen (2 zetels):
“In de concept Woonvisie Hengelo 2016-2026 wordt nauwelijks aandacht besteed aan de leefbaarheid en de toekomst van Beckum.
BurgerBelangen vindt dit onbegrijpelijk en spreekt van stedelijke afstandelijkheid naar dorpskernen.

Beckum viert dit jaar het 750-jarig bestaan en verdient een serieuzere benadering dan nu het geval is.
BurgerBelangen pleit voor het opnemen van nieuwbouwplannen in Beckum in de Woonvisie 2016-2026 en dat Beckum als dorp wordt behandeld, niet als wijk zoals vermeld in de concept Woonvisie 2016-2026.”


2. Beckum kan op het CDA rekenen

cda2Johan Harink

Johan Harink, CDA (6 zetels):
“De CDA fractie vindt woningbouw voor Beckum van groot belang. Dit is de kurk waar de hele dorpsgemeenschap op drijft. Wij vinden dat er een contingent woningen in de woonvisie voor Beckum genoemd moet worden. In de politieke markt is dit ook al aangegeven door de CDA fractie. Bij de behandeling in de raad zullen we daar ook voor gaan. Beckum kan op het CDA rekenen!”


3. Lokaal Hengelo: woningbouw in Beckum is noodzakelijk voor de leefbaarheid

lokaalhengelo
Leo Janssen, Lokaal Hengelo (1 zetel)

“De mening van Lokaal-Hengelo is helder en duidelijk. Uiteraard is betaalbare en kleinschalige woningbouw nodig om de leefbaarheid van Beckum ook voor de toekomst te garanderen opgenomen in de nog vast te stellen woonvisie, maar dat is niet het enige.
Geen ruimte voor jonge gezinnen en aanbod van betaalbare grond en woningen geeft problemen met het in stand houden van broodnodige voorzieningen voor Beckum zoals een volwaardige lagere school, sporteducatie en een bloeiend verenigingsleven.

Een dorpskern als Beckum heeft het nu al moeilijk gezien de situatie van weinig nieuwbouw en te koop staande woningen. Volgens onze gegevens heeft de lagere school nu al circa 50% minder leerlingen dan 10 jaar geleden toen er nog wel werd gebouwd en ook de sport kampt met een teruglopende leden aantallen. Om jongeren toch voor Beckum te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken zal er meer moeten gebeuren dan alleen roepen dat meer kleinschalige woningbouw moeten komen. Voor Lokaal-Hengelo moet de kavelprijs in Beckum op hetzelfde peil komen als bij de omliggende gemeenten waar de grondprijs beduidend lager liggen, anders gaan jongeren naar bv. Bentelo en Hengevelde.

Beckum moet op meer punten aantrekkelijk zijn en/of worden. Wij denken daarbij aan de leefbaarheid en het woongenot. Beckum wordt nu belaagd door de N739 die dwars door het dorp snijdt. Met circa 18.000 voertuigen per etmaal een ramp voor Beckum waar dit college en ook de gemeente Haaksbergen niets aan wil doen vanwege afwikkeling van de verkeerstromen vanuit Hengelo en de A35. Dit brengt niet alleen hinder van het aanwezige verkeer en lawaai voor Beckum maar ook de luchtkwaliteit wordt in de dorpskern beduidend slechter. Dat is, volgens metingen, nu al het geval.

Ook maken wij ons grote zorgen over het chemisch verontreinigend boorwater van de NAM die in de lege Twentse gasvelden worden gepompt en ver strekken, zeker ook tot aan de gronden van Hengelo/Beckum. Wij willen duidelijkheid voordat het eventueel mis gaat. Dat zullen wij in onze speerpunten meenemen en daar mag u ons op aanspreken. Wij zijn dé lokale partij die er is voor Hengelo en daar hoort ook Beckum bij.”


4. ChristenUnie is voor een goede verdeling

ChristenUnieEgbert Alkema

Egbert Alkema, ChristenUnie (1 zetel)
“Wij staan open voor een goede woningbouw verdeling voor de hele gemeente. Dat betekent dan ook naar rato (kleinschalige) woningbouw in Beckum en/of Oele.
In overleg met bewoners en de gemeente moet tot een verantwoorde verdeling worden over gegaan. Zodat en Hengelo en de kleine woonkernen toekomst hebben.
Misschien betekent dit dat de kernen met voorrang moeten worden behandeld.”


5. ProHengelo is ook ProBeckum

Gezinus Knegt, Pro Hengelo (6 zetels)

prohengeloGezinus Knegt

“Voor Pro Hengelo is de leefbaarheid in Beckum en Oele belangrijk.
Om dit te realiseren is woningbouw belangrijk en dat moet dus ook worden opgenomen in de plannen.
Als wij willen dat er een school blijft in Beckum zullen er meer jonge gezinnen in Beckum moeten blijven wonen of van buiten naar Beckum komen.
Dat lukt alleen als we er met z’n allen voor gaan zorgen dat er voldoende betaalbare woningen bijgebouwd gaan worden.
Ook voor de sportverenigingen is dit op termijn een belangrijke voorwaarde.
U mag er op rekenen dat wij sterk zullen pleiten voor betaalbare woningbouw in Beckum.

Pro Hengelo is ook Pro Beckum”


6. D66: plannen eerst toetsen aan de regels

d66kristel-veneberg

Kristel Veneberg, D66 (4 zetels):
“Wij, als D66 fractie, hebben begrip voor de wens voor extra nieuwbouwwoningen in Beckum. Vooral voor starters zijn deze, betaalbare, woningen van belang. Die zijn schaars. Zeker in Beckum is dat reeds het geval wat resulteert (mede vanwege de terugloop van het aantal leden in een gemiddeld gezin) in ongewenste effecten zoals de terugloop van het inwonersaantal.

Net als in andere delen van de gemeente is de vraag waar, hoeveel en welk type woningbouw in de toekomst mogelijk gaat worden. De Beckumse wens moet daarin een plek krijgen passend binnen de mogelijkheden van de gemeente Hengelo én passend bij de landelijke regels. Alsmede passend bij het karakter van Beckum.

In de Woonvisie is opgenomen dat in Hengelo meer ruimte komt voor initiatieven uit de samenleving. Met regelvrije ruimte in bestemmingsplannen, het stimuleren van participatie en inspraak van bewoners en het wegnemen van knellende regels die initiatieven dwarszitten. Daarin zijn een aantal afwegingskaders opgenomen waar we achter staan. Initiatieven in Beckum zullen ook hieraan getoetst worden. Als deze voldoen zijn wij van mening dat er mogelijkheden zijn voor Beckum en willen wij ons er ook hard voor maken!”


7. VVD: wij steunen Beckum!

roelkok
Roel Kok, VVD (4 zetels):

“Ja, VVD Hengelo gaat zich hard maken voor het realiseren van kleinschalige woningbouw in Beckum. Tijdens de bespreking van de Woonvisie in de Politieke Markt in september 2016 hebben wij dat ook al aangegeven. Bij monde van de heer Groothuis is door Beckum de plaatselijke woonproblematiek geschetst en zijn ook suggesties voor een betere en meer toekomstgerichte planvorming inzake de woningbouw in Beckum aan de orde gesteld. Dat betoog is door de VVD ondersteund, waarbij het college van B&W is verzocht, dat nader te onderzoeken en nader uit te werken.

Een eigen woning is voor iedereen belangrijk. Het biedt zekerheid. Of je nu koopt of huurt, het is de plek waar je thuiskomt na een dag hard werken, waar je ontspant en waar je je prettig voelt. Het is belangrijk dat je zelf kunt kiezen waar je wilt wonen en dat je ook makkelijk woonruimte vindt. Daarvoor is het van belang dat de woningmarkt voor huurders en kopers verder in balans wordt gebracht. Wanneer je een woning koopt, moet je ook echt eigenaar zijn van je huis en zo veel mogelijk je eigen gang kunnen gaan. Het is immers jouw huis. De overheid hoort zich daar zo weinig mogelijk mee te bemoeien.

Voor Beckum doen zich specifieke problemen voor, die in meer plattelandsdorpen voorkomen: voor jongeren, die de ouderlijke woning willen verlaten maar wel in hun eigen dorp willen blijven wonen, worden te weinig realistische woonmogelijkheden gecreëerd. Ook door vergrijzing ontstaan andere woonwensen en -behoeften.
Hoe dan ook, voor de VVD zijn de uitgangspunten van het woonbeleid van belang: betaalbaarheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid. Dat geldt zowel voor huur- als koopwoningen. Daarnaast zijn wij in het algemeen t.a.v. het woonbeleid van mening dat het CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) actief moet worden gestimuleerd door de gemeente, zodat mensen woningen (laten) bouwen die aan hun eisen en wensen voldoen (levensloop bestendig). Ook daarvoor liggen er in Beckum kansen en mogelijkheden.”


MENU