Zichtwal Oele – A35

Een van de 12 punten uit het dorpsplan beoogt een Zichtwal langs de A35 ter hoogte van Oele te realiseren. Voor de Zichtwal Oele heeft de Stuurgroep Pact van Twickel n.a.v. het subsidieverzoek een bedrag gereserveerd om het plan – een Zichtwal langs de snelweg A35 in Oele – uit te voeren. Hierbij is wel als voorwaarde gesteld dat de Zichtwal aansluit op de landelijke omgeving.

Tijdens de inloopavond in Oele in juni 2014 is gebleken dat de bevolking van Oele geheel achter de Zichtwal staat. Het plan dient echter ook getoetst te worden door diverse instanties. Voor het ontwerp van de inpassing in de landelijke omgeving is door de gemeente Hengelo (opdrachtgever in deze) inmiddels contact gelegd met Atelier Overijssel – een werkgroep van de provincie Overijssel – die de mogelijkheid biedt om met meerdere partijen een werksessie te houden. Resultaat van deze sessie moet zijn dat er een compleet ontwerp voor de landschappelijke inpassing van de zichtwal zal worden geleverd.

In januari 2015 zijn enkele leden van onze werkgroep Zichtwal naar het stadskantoor geweest voor een informatief gesprek met Maaike Roelofs, contactpersoon voor ons in deze. Hierbij waren ook aanwezig de heren Wiggers en Olde Scholtenhuis van de Grondbank, Bart Buys van Atelier Overijssel en Marijke Nieuwenhuis van het Oversticht.

Ten gevolge hiervan werd er op 12 februari 2015 een workshop in “de Schole” gehouden, met afgevaardigden van de Grondbank, Gemeente Hengelo, Rijkswaterstaat, Waterschap , Natuur en Milieu, Het Oversticht en Atelier Overijssel. Hier werden twee variaties op papier gezet om later op de middag voor te leggen aan de heer Suurmond van de provincie Overijssel en de heer Schimmelpenninck van de Stichting Twickel, die om 16.30 uur aanschoven om het resultaat te beoordelen. Beide heren waren positief over de in te dienen varianten.

Als gevolg hiervan werden wij op 5 maart 2015 uitgenodigd bij Atelier Overijssel in Dalfsen om de puntjes op de i te zetten en de definitieve variant op papier te zetten.
Het uiteindelijke resultaat van dit alles, is dat de zichtwal er komt! Vanaf de brug over het Twente kanaal tot aan afslag 27 wordt de zichtwal aangelegd, met daarbij aan de kant van het kanaal tevens een uitzichtpunt voor fietsers!

Zie ook artikel in TC Tubantia

Verslag bijeenkomst 11 november 2016

Bespreking van de ‘Werkgroep Zichtwal A35’ met de gemeente Hengelo en de Grondbank Hengelo.
Het belangrijkste doel van de bespreking was om duidelijkheid te krijgen over de hoogte en de dekking van de beheerskosten van de zichtwal.

Na uitvoerig overleg over herbeplanting, onderhoud en beheer, waarbij alle partijen hun eisen, wensen en mogelijkheden kenbaar hadden gemaakt, zijn er diverse zaken vastgelegd. De projectleider in deze – Sam Landman – had hierover reeds diverse voorbesprekingen met de nodige partijen gevoerd. Wat nog rest is het jaarlijkse onderhoud van de wal en de goedkeuring van de gemeente Hengelo voor ‘nuttig gebruik’ van de term ‘Zichtwal’.
Wat betreft het jaarlijkse onderhoud blijkt dat alle partijen, te weten de gemeente , de Grondbank en RWS op één lijn zitten, maar moet nog een ‘rest’post (à € 2300,– op jaarbasis) goedgekeurd worden door de gemeente Hengelo.

Voor wat betreft het ‘nuttig gebruik’ van de term ‘Zichtwal’ is de goedkeuring van de gemeenteraad nodig en dit zal op 17 Januari 2017 in de raad behandeld worden. Wanneer deze zaken door de gemeenteraad goedgekeurd worden, kan de Grondbank aansluitend hierop (op 18 januari 2017) met hun werkzaamheden beginnen.

Namens de ‘Werkgroep Zichtwal A35’
Annie Bunte

MENU